Make your own free website on Tripod.com


 

 

 

A LIST OF OUR TEACHERS

BHAGYALAKSHMI A.N T.G.T
BHAWANI JAISHANKAR S.G.T
CHITRA KUMAR S.G.T
CHANDRAKALA .C S.G.T
CHITRA RAMESH S.G.T
CHITRA SUBRAMANIAN S.G.T
GIRIJA NAGENDRAN T.G.T
GEETHA RAMANI S.G.T
GRACE RANI S.G.T
GEETHA SUBRAMANIAM S.G.T
GEETHA VISWANATHAN T.G.T
KUMARI SUBRAMANIAM LIBRARIAN
JAYANTHI RAMANI S.G.T
JAYASHRI SHANKER S.G.T
SIVAGAMI K.R P.G.T
SATHYABAMA.K S.G.T
CHITRA K.S. T.G.T
KAMALAVISHWANATHAN P.G.T
KALPAGAM M T.G.T
MANJULA MAHESH T.G.T
MALATHI SUNDARARAMAN S.G.T
MITA VENKATESH P.G.T
KAVITHA .M.V S.G.T
NEELA K S.G.T
MALINI N P.G.T
PANCHAPAGESAN N P.G.T
GEETHA P. T.G.T
RUKMANI P.K. S.G.T
MUTHU MEENAKSHI P T.G.T
PADMA SUSAI S.G.T
RADHA BALAJI S.G.T
REKHA MURALI S.G.T
RAMA RAVI LOCHANA S.G.T
RAMATHILAKAM PRASAD S.G.T
ROSAMMA VARGHESE S.G.T
SUBALA ANANTHANARAYAN P.G.T (VICE PRINCIPAL)
GOMATHY S T.G.T
SHOBA BHATNAGAR P.G.T
SHYAMA RAMAN S.G.T
LAKSHMI S T.G.T
MEENAKSHI S P.G.T
RAJI S T.G.T
RAGHURAMAN S P.G.T
SHANTHA SANKAR P.G.T
SAROJA .S S.G.T
SUSHILA RAVINDRAN P.G.T
CHOCKALINGAM T P.G.T
UMA GOPALAN T.G.T
USHA PANDEY ART TEACHER
USHA VISWANATHAN P.G.T(PART TIME (C.SC))
USHAVISHWANATHAN S.G.T
JAYASHRI V S.G.T
KRISHNAMURTHY V P.T MASTER
VASUMATHY KESAVAN T.G.T
MEENAKSHI V S.G.T
VIJAYALAKSHMI V P.G.T
VATSALA PARTHASARATHY S.G.T
SUBRAMANIAN V PART TIME (E.G)
VASUDEVAN V S.G.T
WAIDEHI SAMPATH S.G.T

 

bulletK.R.SIVAGAMI              
TAMIL
bulletN.PANCHAPAGESAN            
SANSKRIT    
bulletT.CHOCKALINGAM              
ACCOUNTANCY
bulletSHANTHA SHANKAR            
CHEMISTRY
bulletkAMALA VISWANATHAN       
ENGLISH
bulletSUSHEELA RAVINDRAN        
ECONOMICS
bulletMYTHILI RAGHAVAN            
COMPUTER SCIENCE
bulletMITA VENKATESH               
ENGLISH
bulletMEENAKSHI.S                     
GEOGRAPHY
bulletUSHA VISWANATHAN          
COMPUTER SCIENCE
bulletSHOBA BHATNAGAR            
PHYSICS
bulletRAGHURAMAN.S.R              
MATHEMATICS